Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken rondom de uitvoering van de transformatie in het Sociaal Domein. Dit is gedaan met een Transformatie Nieuwsbrief. Het betreft de volgende onderwerpen:
1. Sociaal Team & Zorgloket
2. Integrale onderwijsvisie en visie op een integraal kindcentrum
3. Aanpak laaggeletterdheid
4. Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
5. Gunning regionale aanbesteding Wmo hulpmiddelen
6. Verzamelbrief SZW-3
7. Uitvoeringsorganisatie BBS
8. RWA / Amfors
9. Regionaal Werkbedrijf
10.Minimabeleid