De gemeente vindt een goede dienstverlening aan de burgers erg belangrijk. Toch kan het zijn dat u ontevreden bent over de manier waarop een medewerker van de gemeente, (een lid van) het college of degemeenteraad zich tegenover u heeft gedragen. Dat kan zijn, omdat u vindt dat er niet serieus, te traag of helemaal niet is gereageerd op een zaak die u heeft aangevoerd, of dat u onvriendelijk of onfatsoenlijk behandeld bent. U heeft in dat geval het recht een klacht in te dienen.
De gemeente heeft de behandeling van klachten nader geregeld in twee regelingen:
– Voor klachten tegen (leden van) het college en tegen medewerkers is dit de “Interne klachtenregeling gemeente Bunschoten”;
– Voor klachten tegen de raad en medewerkers van de griffie is dit de “Interne klachtenregeling griffie en raad gemeente Bunschoten”.
Wanneer er een klacht wordt ontvangen, wordt onderzocht wat er precies is gebeurd. U krijgt hierbij altijd de gelegenheid uw klacht mondeling toe te lichten bij degene die uw klacht afhandelt, meestal de direct leidinggevende van de beklaagde. Uw klacht wordt in principe binnen zes weken afgehandeld. De klachtencoördinator bewaakt het proces van afhandeling.
Het indienen van een klacht kan via het digitale klachtenformulier. Let op: hierbij heeft u uw DigiD-code nodig. U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen. In dat geval kunt u uw brief richten aan:
Gemeente Bunschoten
Ta.v. de klachtencoördinator
Antwoordnummer 72
3740 VB Bunschoten-Spakenburg
Als u niet tevreden bent met de afhandeling dan kunt u daarna uw klacht nog voorleggen aan de ombudsman. De gemeente Bunschoten heeft samen met de gemeente Nijkerk en Putten een gemeentelijke ombudsman aangesteld.
Als gezamenlijke gemeentelijke ombudsman is benoemd de heer mr. W.J. Maassen. Plaatsvervanger is de heer drs. R.J.F. Paulussen. De gemeentelijke ombudsman is onafhankelijk en niet in dienst bij de gemeente Bunschoten. Hij zal eigen onderzoek verrichten. Vervolgens rapporteert hij zijn bevindingen aan het college van B&W en aan de klager.
Voor de duidelijkheid: een klacht kan pas door de ombudsman worden behandeld, als de klacht eerst door de gemeente zelf is afgehandeld en u niet tevreden bent over die afhandeling.
Het indienen van een klacht bij de ombudsman kan op twee manieren, namelijk per mail via ombudsman.bnp@outlook.com of schriftelijk (per post) door een brief te sturen naar:
Ombudsman gemeente Bunschoten
Antwoordnummer 72
3740 VB Bunschoten-Spakenburg
Let op! Uw klacht moet altijd voorzien zijn van uw naam en adres en uw telefoonnummer. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Voor meer informatie: klachtencoördinator gemeente 033-299 14 11.