Er is een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van negen
woningen inclusief opties en garages, het kappen van twee bomen en het aanleggen van
een weg en in-/uitritten aan deAbel Tasmanstraat te Bunschoten-Spakenburg. Het
college heeft het voornemen uitgesproken om met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a
onder 3° Wabo medewerking te verlenen aan de aangevraagde omgevingsvergunning.
Het plan zal met het ontwerp besluit voor een periode van zes weken ter inzage worden
gelegd.