Op 5 juni 2018 is door de raad van de gemeente Bunschoten een motie aangenomen
met het verzoek om voor 2019 beleid op te stellen voor het toenemende aantal
echtscheidingen met als doel alle preventiemiddelenonder de aandacht te brengen,
waarbij het belang van de kinderen voorop staat en ook gekeken wordt naar de rol die
grootouders kunnen vervullen. Naar aanleiding van deze motie is het huidige hulpaanbod
geïnventariseerd, een cijfermatige analyse uitgevoerd en is een co-creatie bijeenkomst
georganiseerd met maatschappelijk partners.