Er is een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van vier
woningen, één garage en drie bergingen aan de Heemraadstraat 54, 56, 58 en 60
(voorheen Rikkert Jacobstraat 14). Dezeaanvraag heeft in het kader van de uitgebreide
procedure ter inzage gelegen. Tijdens de ter inzagelegging zijn er zienswijzen ingediend.
Het college heeft besloten om, na afweging van de belangen, de zienswijzen ongegrond
te verklaren. De vergunning wordt verleend.