Er is een verzoek ontvangen voor het oprichten van nieuwe loods/werktuigenberging op
het perceel Fokjesweg 11-13. Aangezien de bouwlocatie buiten het bouwvlak uit het
bestemmingsplan Buitengebied isgelegen, dient het bestemmingsplan gewijzigd te
worden. Het college heeft besloten het ontwerpplan ongewijzigd vast te stellen. De door
Vitens ingediende zienswijze is hierbij ontvankelijk en ongegrond verklaard. Het
vastgestelde plan zal met het vaststellingsbesluit voor een periode van zes weken ter
inzage worden gelegd.