Benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) voor één dag
Het college heeft besloten dat het mogelijk is om een vriend of familielid te benoemen als
trouwambtenaar door middel vanhet traject “trouwambtenaar voor één dag” tegen een
kostendekkend tarief. Voor iedereen die handelingsbekwaam is en in het bezit is van een
Verklaring Omtrent Gedrag.