Waarnemingen rondom de plasjes van Vitens aan de Westdijk in Bunschoten op zaterdag 5 oktober 2019 van 09.00 uur tot 10.00 uur . Het was op de dijk licht bewolkt, noordoost 1 Beaufort, geen neerslag,ongeveer 8 ºC, opkomst 17 personen. Totaal 44 soorten en 458 vogels geteld. De met * genoemde soorten zijn gezien aan de zuidkant aan de Westdijk. Het totaal aantal soorten in ruim 18 jaar is nu 155 soorten.

Fuut (4), Dodaars (3), Aalscholver (9), Blauwe Reiger (4), Knobbelzwaan (6), Brandgans (2), Grauwe Gans (193), Grote Canadese Gans (2), Kolgans (11), Nijlgans (2), Bergeend (4), Bril­duiker (6), Krakeend (6), Kuifeend (29), Slobeend (7), Smient (5), Tafeleend (9), Wilde Eend (8), Wintertaling (18), Buizerd (3), Torenvalk (4), Meerkoet (17), Waterhoen (3), Grote Mantelmeeuw (1*), Kievit (2), Kleine Mantel­meeuw (1), Kokmeeuw (19), Watersnip (14), Zilvermeeuw (1*), Holenduif (1), Boeren­zwaluw (7), Ekster (7), Grasmus (2), Gras­pieper (3), Groenling (1), Huiszwaluw (3), Kleine Ka­rekiet (1), Kneu (2), Koolmees (6), Rietgors (3), Spreeuw (18), Veldleeuwerik (3), Witte Kwikstaart (7), Zwarte Kraai (7).

Voor alle resultaten van de waarnemingen op de Westdijk in Bunschoten vanaf juli 2001: www.ivn.nl