Elk jaar worden de grondprijzen voor het volgende jaar vastgesteld in de raadsvergadering
van december. De grondprijzen voor 2020 worden verhoogd met het inflatiepercentage van
de kadernota / programmabegroting2020-2023. Voor 2020 is het percentage op basis van de
informatie van het CPB vastgesteld op 1,7%. Vorig jaar 2019 was dit 2,5%.