Het college stemt in met het starten van een Europese aanbestedingsprocedure voor de
dienst “levering en plaatsing speelvoorzieningen gemeente Bunschoten”. Dit zal worden
vastgelegd in een raamovereenkomstper productlijn, waarmee het opgestelde beheerplan
2019 – 2021 kan worden uitgevoerd.