Het college gaat akkoord met het raadsvoorstel Verordening onroerende zaakbelastingen
2020. In dit voorstel wordt aan de raad verzocht om de tarieven in deze OZB verordening vast
te stellen met inachtnemingde uitgangspunten zoals vastgesteld in kadernota 2020. Er wordt
een tariefstijging doorgevoerd van 1,7% inflatie. Verder worden de tarieven aangepast door
neutralisering van de gemiddelde effecten herwaardering Wet WOZ voor woningen en nietwoningen.