Het college vraagt de gemeenteraad toestemming te verlenen om in te stemmen met de
voorgestelde wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling van het RWA. De wijzigingen
hebben betrekking op het inwerkingtreden van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren
(WNRA) en de wijze van betaling van de gemeentelijke bijdragen of voorschotten daarop. Per
inwerkingtreding van de WNRA is de GR RWA niet langer up-to-date en kan discussie
ontstaan over de arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op de ambtenaren van RWA.
Om te zorgen dat voor alle ambtenaren in dienst bij RWA, zonder en mét indicatie sociale
werkvoorziening, de arbeidsvoorwaarden die voor hen van toepassing zijn eenduidig zijn
vastgelegd, wordt voorgesteld de GR RWA te wijzigen.