Er is een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een woongebouw met zorgverlening plus dagopvang inclusief erfinrichting en het verplaatsen van een wagenloods aan de Zevenhuizerstraat tegenovernummer 257. Na vergunningverlening is er een reactieve aanwijzing ontvangen van Gedeputeerde Staten van Utrecht. Het college heeft besloten om tegen dit besluit, vooruitlopend op een eventuele acceptabele ruimtelijke inpassing van het plan binnen het gebied, pro forma beroep in te stellen bij de Rechtbank Midden Nederland.