Het college heeft ingestemd met de inzet van voor- en vroegschoolse projecten en activiteiten
voor 2020. Het doel is om bij kinderen onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal te
voorkomen en tebestrijden zodat alle kinderen zonder taalachterstand aan de basisschool
(groep 3) kunnen beginnen. Daarnaast worden extra activiteiten ondersteund voor leerlingen
met een grote achterstand in de Nederlandse taal (veelal anderstalige leerlingen). In
Bunschoten worden reeds diverse programma’s, activiteiten en projecten op dit terrein
uitgevoerd. Dit past in de wet- en regelgeving hierover.
Daarnaast beogen we – mede door deze inzet – laaggeletterdheid onder de inwoners te
voorkomen, respectievelijk terug te dringen.
Het betreft de inzet van een bedrag van in totaal € 429.719, – aan middelen die door het Rijk
beschikbaar zijn gesteld (specifieke uitkering).