Per 1 juli 2017 is het Besluit Omgevingsrecht (BOR) gewijzigd. De wijziging heeft onder
andere tot gevolg dat het ketentoezicht op de professionele verwijdering van asbest vanaf 1
juli 2017 een basistaakis geworden die verplicht aan een omgevingsdienst moet worden
overgedragen. Het Algemeen Bestuur (AB) van de RUD Utrecht heeft in een eerdere fase
besloten nog niet over te gaan tot overdracht van de taak, om zo voldoende voorbereiding te
kunnen treffen. Voor de implementatie is inmiddels beleid en een uitvoeringsplan opgesteld.
Hiermee heeft het AB van de RUD afgelopen 3 oktober ingestemd. Nu het college heeft
ingestemd met de overdracht van de taak, kan deze 01-01-2020 worden overgedragen aan
de RUD.