In verband met de intreding van het integrale rechtspositiebesluit voor politieke ambtsdragers
per 1 januari 2019 is aan de raad voorgesteld om de rechtspositie wethouders, raad- en
commissieleden 2012in te trekken en een nieuwe Verordening rechtspositie raads- en
commissieleden 2019 vast te stellen. Daarnaast dient het college met ingang van 1 januari
2019 een nieuwe regeling rechtspositie burgemeester en wethouders 2019 vast te stellen.
Het college heeft besloten om deze regeling vast te stellen.