Er heeft een aanvraag om omgevingsvergunning voor het verbouwen van een voormalig
kantoorpand naar een logiesgebouw voor arbeidsmigranten en het plaatsen van een
(calamiteiten)brug aan de Celsiusweg7-9 voor een periode van zes weken ter inzage
gelegen. Tijdens de terinzagelegging zijn er zienswijzen ontvangen. Het college heeft, na
afweging van de belangen, besloten om:
1. In principe in te stemmen met de nota van beantwoording inzake de tijdens de procedure
ingebrachte zienswijzen, met betrekking tot de aanvraag om omgevingsvergunning voor het
verbouwen en vergroten van een voormalig kantoorpand naar een logiesgebouw en het
plaatsen van een (calamiteiten)brug aan de Celsiusweg 7-9.
2. de Initiatiefnemer te verzoeken om de ruimtelijke onderbouwing en de behoeftetoets te
actualiseren en een aeriusberekening te overleggen.
3. Nadat de stukken, genoemd onder 2. ontvangen en akkoord bevonden zijn, zal de
gemeenteraad voorgesteld worden om voor de aanvraag een definitieve verklaring van geen
bedenkingen af te geven.
4. Na afgifte van de definitieve verklaring van geen bedenkingen, zal er tot
vergunningverlening worden overgegaan