Het college heeft besloten om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de 26
Utrechtse gemeenten. Deze gemeenten werken samen in de financiering en aansturing van
Samen Veilig Midden Nederland(SVMN) voor de uitvoering van Veilig Thuis en (preventieve)
jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met de samenwerkingsovereenkomst worden eerder
gemaakte afspraken verankerd.
Het college heeft ook besloten om een geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst aan te
gaan tussen SVMN, de Raad voor de Kinderbescherming en de 26 Utrechtse gemeenten.
Deze partijen werken in de uitvoering samen om onveiligheid van jeugdigen en volwassenen
te voorkomen en te stoppen. De kern van de samenwerkingsovereenkomst wordt gevormd
door afspraken hoe op uitvoeringsniveau met elkaar wordt samengewerkt. Vanwege nieuwe
inzichten uit de uitvoeringspraktijk en actuele landelijke kaders was het nodig om de
samenwerkingsovereenkomst te actualiseren.