Na een positief advies van de commissie Ruimte is de procedure voor het paraplubestemmingsplan “Planregels Wonen” opgestart. In dit plan zijn aanvullende juridische regels opgenomen die betrekking hebbenop het aantal van maximaal vier
personen dat in een woning mag wonen, buiten het verband van een huishouden. Ook voorziet het plan in een regeling met criteria op grond waarvan eventueel van deze standaardregeling kan worden afgeweken.
Het voorontwerp bestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen en er is overleg gevoerd met de vertegenwoordigers van de uitzendorganisaties die arbeidsmigranten in de gelegenheid stellen om in onze gemeente te werken. Er is één inspraakreactie. Het college heeft ingestemd met de reactienota waarin deze inspraakreactie wordt beantwoord.
Waar nodig wordt het bestemmingsplan aangepast. Verder is besloten om de procedure voor het bestemmingsplan te vervolgen door het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen. Aansluitend daar aan zal het bestemmingsplan aan de gemeenteraad worden aangeboden
ter vaststelling.

Vorig artikelVerdachte bekladding school verhoord
Volgend artikelGoedkope rijbewijskeuring senioren