Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben de concept Ontwerpen
Omgevingsvisie (POVI) en Omgevingsverordening vastgesteld in het kader van de
Omgevingswet. In deze documenten staat beschrevenhoe de provincie zich wil voorbereiden
op de toekomst, gezien alle ontwikkelingen die op de provincie afkomen en die ruimte vragen
in onze provincie. De provincie wil de POVI voor 1 januari 2021 vaststellen, vóór de
inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het college heeft besloten een reactie in te dienen
om aandacht te vragen voor onze lokale belangen. De reactie wordt voor verzending eerst
afgestemd met de raad.

Vorig artikelStedenbouwkundig plan
Volgend artikelUitstrijkje