In het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 zijn de prioriteiten op veiligheidsgebied vastgelegd door de gemeenteraad. Er bestaan vier regionale prioriteiten en één lokale prioriteit . In navolging hiervanheeft het college voor zowel de regionale prioriteiten als de lokale prioriteit een uitvoeringsprogramma vastgesteld. Hierin is per geprioriteerd onderwerp uiteengezet welke acties de komende tijd ondernomen gaan worden.