Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor realisatie van vervangende
nieuwbouw voor de basisscholen De Grondtoon en de Groen van Prinstererschool aan de
Jan Zwartplantsoen 20. De aanvraagis in strijd met het geldende bestemmingsplan. In het
voortraject is overleg gevoerd en heeft afstemming plaatsgevonden met de nabije
woonomgeving over dit plan.
Het college heeft besloten om aan de aanvraag omgevingsvergunning, gelet op de ruimtelijke
onderbouwing en de door de raad neergelegde uitgangspunten in het Integraal
Huisvestingsplan Bunschoten voor primair en voortgezet onderwijs 2016-2020, in principe
medewerking te verlenen via een uitgebreide Wabo procedure. De aanvraag, het
ontwerpbesluit en alle andere stukken die op de aanvraag betrekking hebben, worden voor
een periode van zes weken ter inzage gelegd. Binnen deze termijn kunnen zienswijzen
worden ingediend. Wanneer er geen zienswijzen worden ingediend en er geen wijzigingen
o.i.d. plaatsvinden, zal tot definitieve vergunningverlening worden overgegaan.

Vorig artikelJaarverslag Leerplicht 2018 – 2019
Volgend artikelMilitairen in de familie