Waarnemingen rondom de plasjes van Vitens aan de Westdijk in Bunschoten op zaterdag 2 mei 2020 van 09.00 uur tot 10.00 uur. Het was op de dijk half bewolkt, Zuidwest 2-3 Beaufort, geen neerslag, ongeveer10 ºC, opkomst 8 personen (coronatijd). Totaal 48 soorten en 540 vogels geteld. Het totaal aantal soorten in ruim 18 ½ jaar is nu 156 soorten. In rood de soorten die dit jaar voor het eerst zijn gezien.

Fuut (6), Aalscholver (61), Blauwe Reiger (2), Lepelaar (1), Knobbelzwaan (12), Grauwe Gans (257), Bergeend (4), Krakeend (18), Kuifeend (2), Slobeend (6), Wilde Eend (8), Buizerd (1), Torenvalk (1), Fazant (1), Meerkoet (32), Waterhoen (1), Grutto (3), Kievit (5), Kleine Mantel­meeuw (6), Kleine Plevier (1), Kluut (16), Kokmeeuw (2), Oeverloper (2), Scholek­ster (6), Tureluur (4), Visdief (4), Watersnip (1), Zilvermeeuw (2), Zwartkopmeeuw (2), Holenduif (1), Houtduif (8), Koekoek (1), Velduil (0), Gier­zwaluw (16), Blauwborst (2), Boeren­zwaluw (3), Groenling (1), Huismus (1), Huiszwaluw (2), Kauwtje (16), Kleine Ka­rekiet (1), Kneu (3), Rietgors (3), Rietzanger (3), Ringmus (2), Spreeuw (2), Witte Kwikstaart (2), Zwarte Kraai (3).

Voor alle resultaten van de waarnemingen op de Westdijk in Bunschoten vanaf juli 2001: www.ivn.nl/afdeling/eemland

Vorig artikelKleinzoon valt oma lastig
Volgend artikel‘Vrijheid meer gewaardeerd door coronacrisis’