In navolging op eerdere besluiten heeft het ontwerp paraplubestemmingsplan Planregels
Wonen gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn er twee zienswijzen
ingediend bij de gemeenteraad.
Hetcollege heeft ingestemd met het raadsvoorstel waarin deze zienswijzen worden
becommentarieerd en wordt voorgesteld om deze ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
Verder wordt de raad voorgesteld om het paraplubestemmingsplan ongewijzigd vast te
stellen. Na vaststelling zal de bestemmingsplanprocedure worden vervolgd.

Vorig artikelEconomische en Toeristische Visie 2021-2025
Volgend artikelGezamenlijke kerkdienst NGK en GKV