Het college heeft kennis genomen van de provinciale reactienota op basis van de
gemeentelijke en de regionale reactie naar aanleiding van de ter inzagelegging van de
concept ontwerp Provinciale Omgevingsvisie& Verordening (POVI). Na de zomer is
gelegenheid om een zienswijze in te dienen.

Vorig artikelUpdate privacyreglement Lokale PGA
Volgend artikelvoetbal op zaterdag