Er is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van zes
appartementen met bergingen en het maken van in- en uitritten op het perceel gemeentelijk
kadastraal bekend sectie K, nummer4790 en 4791 (bij perceel Molenstraat 51/De
Boompjes). De aanvraag is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Het college heeft
besloten om aan de aanvraag omgevingsvergunning, gelet op de ruimtelijke onderbouwing en
de aanpassingen t.o.v. eerdere plan, in principe medewerking te geven via een uitgebreide
Wabo-procedure. De aanvraag, het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en alle andere
bijbehorende stukken, worden voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Binnen
deze termijn kunnen zienswijzen worden ingediend. Na afweging van evt. zienswijzen zal het
definitieve besluit genomen kunnen worden. Op basis van dit besluit heeft het college
eveneens besloten om in principe over te gaan tot definitieve vergunningverlening indien er
geen zienswijzen worden ingediend.

Vorig artikelSysteem van nascheiding
Volgend artikelVeenestraat/Eemlandia