Het college maakt het voornemen bekend om de locaties voor ondergrondse containers in
Rengerswetering (Voorste Kamp-Morgenkamp) aan te wijzen. Deze containers blijven ook na
invoering van nascheidingnodig ten behoeve van de nabijgelegen appartementen.
Dit besluit wordt gepubliceerd conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb).