Er is een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van 9 woningen,
incl. garages en bergingen met in- en uitritten en het aanleggen van een parkeerterrein op de
hoek Veenestraat/Eemlandiate Bunschoten-Spakenburg. Het college heeft het voornemen
uitgesproken om met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3° Wabo medewerking te
verlenen aan de aangevraagde omgevingsvergunning. Het plan zal met het ontwerp besluit
voor een periode van zes weken ter inzage worden gelegd.

Vorig artikelAppartementengebouw De Boompjes
Volgend artikelPlaatsingsbesluit