Er is een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van 9 woningen,
incl. garages en bergingen met in- en uitritten en het aanleggen van een parkeerterrein op de
hoek Veenestraat/Eemlandiate Bunschoten-Spakenburg. Het college heeft het voornemen
uitgesproken om met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3° Wabo medewerking te
verlenen aan de aangevraagde omgevingsvergunning. Het plan zal met het ontwerp besluit
voor een periode van zes weken ter inzage worden gelegd.