Het college stemt in met de Ontwerp woonvisie 2020-2025. De woonvisie speelt in op
ontwikkelingen van toenemende woningschaarste en de noodzaak voor meer regionale
samenwerking op dit punt. Meer betaalbarenieuwbouw en meer bouwen voor senioren – met
doorstroommaatregelen – blijkt een duidelijke lijn te zijn in de nieuwe visie. Ook meer
nieuwbouw voor sociale huur en middenhuur blijkt uit de visie. Via een schriftelijke
mededeling wordt deze ontwerp woonvisie ook gedeeld met de commissie Ruimte ter
kennisname en voor een eerste reactie. Verder wordt medio september een formeel
inspraaktraject opgestart, waarmee deze visie zes weken ter inzage ligt en belanghebbenden
hier een zienswijze op kunnen geven. Vervolgens wordt een definitieve woonvisie 2020-2025
ter vaststelling aangeboden aan de raad. De beoogde vaststellingsdatum is 10 december
2020.

Vorig artikel‘ Je raakt er niet LOS van’
Volgend artikelVakantiesluiting