Het college heeft besloten de locaties voor ondergrondse containers in Rengerswetering (Voorste Kamp-Morgenkamp) definitief aan te wijzen. Tegen het voorgenomen besluit zijn geen zienswijzen ingediend.Dit besluit wordt gepubliceerd conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze ondergrondse containers blijven ook na invoering
van nascheiding nodig ten behoeve van de nabijgelegen appartementen.