Het college neemt kennis van de brieven met voorgenomen activiteitenoverzichten
Bunschoten 2021 van de woningcorporaties Het Gooi en Omstreken en Eemland Wonen.
Omdat er in december 2020 een nieuwewoonvisie 2020-2025 wordt vastgesteld door de
raad, wordt pas na die datum een nieuwe set prestatie afspraken gemaakt met corporaties en
huurdersbelangenorganisaties. De activiteitenoverzichten lijkt hiertoe overigens
mogelijkheden te bieden.