Er zijn nieuwe en geactualiseerde stukken ingediend inzake de aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van een voormalig kantoorpand naar een logiesgebouw voor arbeidsmigranten enhet plaatsen van een calamiteitenbrug aan de Celsiusweg 7-9. Het college heeft naar aanleiding hiervan besloten om de aanvraag opnieuw
in procedure te brengen. Nadat de gemeenteraad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven, zal er een tweede ontwerpbesluit en een nieuwe ontwerp verklaring van geen bedenkingen met alle stukken die op de aanvraag van toepassing zijn, voor een periode van zes weken ter inzage worden gelegd.

Vorig artikelVerordening onroerendezaakbelastingen 2021
Volgend artikelGrondprijzen 2021