Het college heeft kennisgenomen van de Jaarrapportage Gegevensbescherming 2019; en
stuurt deze, samen met de ambtelijke reactie naar de griffie ten behoeve van de raad. De in
de jaarrapportage genoemdeaanbevelingen zijn overgenomen conform de bijgevoegde
reactie.