In het rapport evaluatie Gemeenschappelijke Regeling BBS 2020, d.d. 16 november 2020 zijn
een zestal aanbevelingen gedaan. De eerste twee aanbevelingen; Bepaal een gezamenlijke
‘stip op de horizon’en integraliteit, samenwerking en kennisdeling bij lokale sociale teams,
worden door de gezamenlijk BBS gemeenten nader uitgewerkt. Voor april 2021 wordt met
een voorstel gekomen. De aanbevelingen 3 tot en met 6; aandacht voor rolzuiverheid, BBS
faciliteren in rol van adviseur, Herijking rol (directeur) BBS en Investeer in digitalisering en
automatisering van werkprocessen worden gezamenlijk met BBS opgepakt.

Vorig artikelInzamelkalender ROVA 2021
Volgend artikelHet Wilde Oog