Het college stemt in met het antwoord op de inspraakreactie van WSV De Eendracht op het
voorontwerp van de herziening van het bestemmingsplan Spakenburg-Centrum (gebouw
landtong) en brengt dit herzieningsplanverder in procedure. Het college stemt in met de
nadere afspraken die in het kader van deze inspraakreactie met de vereniging zijn gemaakt
en in een vaststellingsovereenkomst zijn vastgelegd. Tot slot neemt het college kennis van de
‘Notitie grondwaarde landtong na bestemmingsplanwijziging’ waarin de financiële gevolgen
van de bestemmingsplanherziening verder zijn uitgewerkt.

Vorig artikelIkPas: 30 dagen zonder alcohol
Volgend artikelHerhaling Kerst bij de LOS