Het college Bunschoten heeft de directeur publieke gezondheid aangewezen als toezichthouders
kinderopvang. Daarnaast heeft de burgemeester besloten om de bevelsbevoegdheid om in te
grijpen aan de directeur publiekegezondheid te mandateren (artikel 58n Wet publieke
gezondheid).
De reden is dat de GGD regio Utrecht dit besluit nodig heeft om haar taak van Toezicht
Kinderopvang wettig te kunnen uitvoeren. Doordat de Tijdelijke wet maatregelen covid-19
(Twm) in werking is getreden, wijzigt de Wet publieke gezondheid (WPG) waardoor deze
besluiten genomen moesten worden.

Vorig artikelInbreidingslocatie
Volgend artikelKinderopvangtoeslagaffaire