Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het aanbrengen van een
voorziening tussen de Laakzone en het Randmeer te Bunschoten-Spakenburg. Het college
heeft het voornemen uitgesprokenom met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3°
Wabo medewerking te verlenen aan de aangevraagde omgevingsvergunning. Het plan zal
met het ontwerp besluit voor een periode van zes weken ter inzage worden gelegd.