Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het aanbrengen van een
voorziening tussen de Laakzone en het Randmeer te Bunschoten-Spakenburg. Het college
heeft het voornemen uitgesprokenom met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3°
Wabo medewerking te verlenen aan de aangevraagde omgevingsvergunning. Het plan zal
met het ontwerp besluit voor een periode van zes weken ter inzage worden gelegd.

Vorig artikelPlan van aanpak
Volgend artikelSanering Westdijk