Het college stemt in met het plan van aanpak om te komen tot een gezamenlijk beeld (foto)
van een brede uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein. De huidige situatie en de ‘stip op de
horizon’ worden opeen dusdanig niveau uitgewerkt dat inzichtelijk is of en op welke wijze de
doelstellingen van de samenwerking, zoals die in 2016 zijn geformuleerd, beter worden
bereikt dan in de huidige situatie.

Vorig artikelSociaal Domein
Volgend artikelVoetbalfeest voor de jeugd op koningsdag