Het Blauw Omgevingsprogramma (BOP) stond voorheen bekend als het waterbeheerprogramma. Elke 6 jaar stelt het waterschap een nieuw programma vast om te bepalen waar zij aan gaat werken. Vorig jaar heefthet waterschap het ontwerp Blauw Omgevingsprogramma (BOP) 2022-2027 opgesteld. Dit is een programma dat is ontwikkeld met maatschappelijke partners en het gebied als uitgangspunt heeft.
Op dit moment is het BOP nog een ontwerp: er is nog geen besluit over genomen. Voordat het een besluit kan worden is er een inspraakprocedure. Dit is een periode waarin het ontwerp ter inzage ligt voor iedereen. Deze periode start op 22 maart en duurt tot 3 mei. In die periode is het mogelijk om zienswijzen (dit zijn inhoudelijke reacties) in te dienen. Na die periode stelt het algemeen bestuur het programma officieel vast. Mocht je een zienswijze willen indienen kan dat via het volgende formulier: Zienswijze Ontwerp Blauw Omgevingsprogramma – Vallei en Veluwe (vallei-veluwe.nl).
Met het BOP wordt gezocht naar verbinding tussen de eigen doelen en de maatschappelijke opgaven (zoals de klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, hervorming landbouw, natuur- en stikstofopgave en de verstedelijking).
Met de Blauwe Omgevingsvisie 2050 (BOVI2050) is in 2019 een nieuwe koers naar een duurzame en waterinclusieve leefomgeving ingezet. De BOVI2050 is de visie waar het waterschap in 2050 wil staan. Om daar in 2050 uit te komen is een stappenplan nodig. Daar is het BOP voor geschreven: hierin staan de korte termijn doelen waar in de periode 2022 tot en met 2027 aan gewerkt wordt. Het BOP staat, net als de BOVI, online. Kijk voor meer informatie op: www.bovi2050.nl/BOP.

Vorig artikelBijna vijf schoorsteenbranden per dag in 2020
Volgend artikelAanbiedstation zaterdags op afspraak