Op 3 november 2020 heeft het college ingestemd met een gewijzigde/geactualiseerde
aanvraag om omgevingsvergunning voor het realiseren van een logiesgebouw voor
arbeidsmigranten aan de Celsiusweg 7-9te Bunschoten-Spakenburg. Vervolgens is er een
(tweede) ontwerp besluit voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Tijdens de
terinzagelegging zijn er zienswijzen ontvangen. Het college heeft, na afweging van de
belangen, besloten om:
1. De tijdens de procedure ingebrachte zienswijzen ongegrond te verklaren
2. De gemeenteraad voor te stellen om een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te
laten geven.
Na afgifte van de definitieve verklaring van geen bedenkingen, ten aanzien van de aanvraag
om omgevingsvergunning, zal er tot vergunningverlening worden overgegaan.

Vorig artikelKinderburgemeester
Volgend artikelRaadsvoorstel