Waterschap Vallei en Veluwe zet in op het verhogen van de biodiversiteit om overlast van de Eikenprocessierups te beperken. Het gebruik van het bestrijdingsmiddel Xentari wordt in 2021 sterk verminderden de volgende jaren volledig afgebouwd. Met dit besluit wordt invulling gegeven aan het verbeteren van de leefomgeving en de zorgplicht in het kader van de volksgezondheid.
Heemraad Henk Veldhuizen: “Het afbouwen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen is een logische stap na het vaststellen van het beleidskader biodiversiteit in 2020. Als waterschap voelen we urgentie om biodiversiteit te behouden, te beschermen én te versterken. Biodiversiteit is waterafhankelijk of watergerelateerd en draagt zo bij aan schoon en voldoende water.”
Overlast door de eikenprocessierups wordt tegengegaan door de omgeving aantrekkelijker te maken voor de natuurlijke vijanden van de rupsen. Er zijn veel nestkasten voor vogels opgehangen, net als kasten voor vleermuizen die ’s nachts graag de tot vlindes volgroeide rupsen opeten. Ook wordt de begroeiing van bermen aantrekkelijker gemaakt voor de natuurlijke vijanden: mezen, boomklevers en kauwtjes. Het inzaaien van bloemrijke begroeiingen het ophangen van kastjes, zal een steeds meer positief effect hebben op de aantallen vogels en vleermuizen, die de rupsen en eikenprocessievlinders eten.
Alle eiken die in eigendom zijn van het waterschap zijn in kaart gebracht, het zijn er circa 4900. Per locatie is gekeken of er een laag, gemiddeld of hoog omgevingsrisico is voor de mens door de eikenprocessierups. Het effect van de nieuwe werkwijze is in 2021 nog klein. Daarom kiest het waterschap ervoor om op plekken met een hoog risico (circa 800 eiken) nog wel bestrijdingsmiddelen toe te passen. Het gaat dan bijvoorbeeld om eiken in de buurt van campings en woningen. Jaarlijks wordt daar het gebruik van Xentari met 20% afgebouwd totdat vanaf 2025 geen bestrijdingsmiddelen meer worden ingezet. Bij deze afweging is ook gekeken naar het voorkomen van beschermde vlindersoorten. Waar deze voorkomen wordt geen Xentari gebruikt. Bij ernstige overlast worden geconstateerde nesten weggezogen.
Het overgrote deel , 4100 eiken staat op locaties met een laag omgevingsrisico, langs doorgaande fiets- en wandelroutes, of in bos- en natuurgebieden. Hier wordt de overlast door de rups tegen gegaan door de omgeving aantrekkelijker te maken voor de natuurlijke vijanden. Voor de aanwezigheid van de rupsen wordt gewaarschuwd met linten of borden. Bij hoge plaagdruk worden nesten weggezogen.
De eikenprocessierups heeft zich de afgelopen jaren, door afname van biodiversiteit en een veranderde weersituatie, eenvoudig kunnen vermeerderen. De rups vormt een gevaar voor de volksgezondheid. Waterschap Vallei en Veluwe heeft eiken in eigendom en is verantwoordelijk voor het beheer van deze bomen.

Vorig artikelVernieuwen trapveldje
Volgend artikelVerloren en gevonden