Het college heeft het leerplichtjaarverslag over schooljaar 2019 – 2020 vastgesteld. Het
college brengt volgens artikel 25 van de Leerplichtwet 1969 verslag uit aan de gemeenteraad
over het gevoerdebeleid in het schooljaar 2019 – 2020 door middel van een schriftelijke
mededeling, vergezeld van het jaarverslag.
Het schooljaar 2019 – 2020 stond deels in het teken van corona en de impact van de
coronamaatregelen op het onderwijs en de leerlingen. Scholen werden gesloten en de lessen
werden ‘online’ georganiseerd wat niet voor alle leerlingen gemakkelijk was. Belangrijk was
dat alle leerlingen in beeld waren.
De nadruk ligt op het recht op leren en ontwikkelen. Indien nodig wordt er gestreefd naar
maatwerkoplossingen voor jeugdigen en bij voorkeur thuisnabij.
Er is een goede samenwerking met de scholen en de betrokken maatschappelijke partners
zoals het sociaal team De Lingt, De Boei, Samenwerkingsverbanden, etc.
In de regio worden alle jongeren op soortgelijke wijze benaderd (methodische aanpak
schoolverzuim).

Vorig artikelluiden van de klok
Volgend artikelRotonde… rustig aan