Vooruitlopend op een landelijke regeling heeft het college het aanwijzingsbesluit lachgasverbod vastgesteld. In dit besluit wordt de hele openbare ruimte in de gemeente Bunschoten aangewezen als gebiedwaarin het verboden is distikstofmonoxide (lachgas) te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of voorwerpen of stoffen bij zich te hebben ten behoeve van dat gebruik.

Vorig artikelWespenvoorspelling 2021
Volgend artikelPlan van aanpak Inburgering