Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan de aanvraag
omgevingsvergunning Westdijk 4-4a. Het gaat om de verbouw van de bedrijfshal t.b.v. het
realiseren van vier appartementenmet berging en het aanleggen van parkeerplaatsen op de
achterzijde van de kavel aan de Westdijk 4-4a. Het ontwerpbesluit met de stukken die op de
aanvraag betrekking hebben worden ter inzage gelegd voor zes weken. Eenieder kan binnen
deze termijn zienswijzen indienen. Na afloop van de ter inzage termijn wordt het definitieve
besluit genomen, na afweging van evt. ingediende zienswijzen.

Vorig artikelJaarlijks onderhoud Vebowand
Volgend artikelEuropese aanbestedingsprocedure