Het college heeft het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) 1.0 vastgesteld. In de Regio
Midden-Nederland gaan bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden actief
samenwerken aan een schoon,slim en energiezuinig mobiliteitssysteem.
Het samenwerkingsprogramma dat hieraan ten grondslag komt te liggen is het RMP van de
regio Midden-Nederland. Het RMP vloeit voort uit het Klimaatakkoord. Uitgangspunt is dat er
regionaal maatwerk nodig is in de transitie. Overheden hebben in het Klimaatakkoord daarom
de afspraak gemaakt om een landelijk dekkend geheel van RMP’s te ontwikkelen. Het RMP
van de regio Midden-Nederland is daarmee een instrument om op regionaal schaalniveau
toekomstbestendige mobiliteitsoplossingen te realiseren.
Deze eerste versie is beleidsarm en bevat alleen bestaande maatregelen en
beleidsinitiatieven. Met het RMP1.0 markeren we een eerste mijlpaal van de samenwerking,
als vertrekpunt voor het vervolg. Het document wordt ter voorbereiding op verdere voor te
stellen maatregelen (in 2022) via een schriftelijke mededeling ter kennis gebracht van de
commissie Ruimte.

Vorig artikelHybride werken
Volgend artikelFinanciële verordening