Het college gaat akkoord met het raadsvoorstel Verordening onroerendzaakbelastingen
Bunschoten 2022. In dit voorstel wordt aan de raad verzocht om de tarieven in deze OZBverordening vast te stellen metinachtneming de uitgangspunten zoals vastgesteld in
kadernota 2022. Er wordt een inflatieaanpassing doorgevoerd van 1,40%. Verder worden de
tarieven aangepast door neutralisering van de gemiddelde effecten herwaardering Wet WOZ
voor woningen en niet-woningen.

Vorig artikelParkeeronderzoek centrum
Volgend artikelVerordeningen