De fractie van de ChristenUnie heeft schriftelijk de volgende vragen aan het college van B&W gesteld:
‘Onlangs is ons gebleken dat er voor de herbestemming van de Lidl verschillende opties voorgelegdzijn aan het college. Eén van de opties was om de Lidl te verplaatsen naar bedrijventerrein de Zuidwenk en het huidige pand van de Lidl om te vormen naar appartementen. Op de Zuidwenk zou een grotere Lidl met eigen parkeergelegenheid kunnen worden gerealiseerd.
In december is in de commissie Ruimte opiniërend gesproken over parkeren in het centrum, waarbij de grote parkeerdruk rondom het Visrokersplein één van de onderwerpen was. Door verplaatsing van de Lidl naar bijvoorbeeld de Zuidwenk, zou een groot deel van de parkeerdruk weggenomen worden en zou de parkeerdruk op dit plein aanzienlijk verlaagd worden.
1. Klopt het dat één van de voorgelegde scenario’s de verplaatsing van de Lidl naar de Zuidwenk was?
2. Indien ja, wat was de reactie van het college op dit scenario?
3. Welke andere scenario’s m.b.t. de toekomst van de Lidl zijn er aan het college voorgelegd?
4. Waarom heeft het college de gemeenteraad niet geïnformeerd over de verschillende scenario’s voor de toekomst van de Lidl en waarom is tijdens de opiniërende bespreking in de commissie Ruimte de mogelijke verplaatsing niet meegenomen in de bespreking?
5. Bent u het met de ChristenUnie eens dat verplaatsing van de Lidl een realistische mogelijkheid is om de parkeerdruk op het Visrokersplein en het centrum in het algemeen te verlagen en dat dit tevens een kans is om het supermarktaanbod in ons dorp te verbeteren.
Fractie ChristenUnie

Vorig artikelHour of praise
Volgend artikelVogelcursussen