Zoals de Archiefwet 1995 voorschrijft wordt het te bewaren archief van de gemeente
Bunschoten over de periode 2001-2016 overgebracht naar de gemeentelijke
archiefbewaarplaats. Hiermee wordt het archiefopenbaar toegankelijk. Voor een aantal
dossiers van het archief heeft het college beperkingen aan de openbaarheid gesteld ing. art.
15, 1e lid Archiefwet (bescherming persoonlijke levenssfeer en het anderszins voorkomen
van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of
rechtspersonen dan wel van derden) en er wordt aangegeven dat het archief (bijzondere)
persoonsgegevens bevat die onder de AVG worden beschermd.

Vorig artikelNotubiz
Volgend artikelKNHS-FNRS Springcompetitie