Het college heeft besloten om het ontwerp bestemmingsplan ‘geluidszone Bedrijventerreinen
Zuid/De Kronkels-Zuid’ en het ontwerp bestemmingsplan ‘partiele herziening
bestemmingsplan BedrijventerreinenZuid – uitsluiten geluidsgevoelige objecten’ tegelijkertijd
voor zes weken ter inzage te leggen. Daarnaast heeft het college besloten om de
ontwerpbeschikking hogere grenswaarden ‘Bedrijventerreinen-Zuid’ vast te stellen en deze
eveneens voor 6 weken ter inzage te leggen.

Vorig artikelIngekomen stukken GBLT
Volgend artikelPlanologische procedure