Het college heeft de programmarekening 2021 opgesteld en stelt de raad voor deze vast te
stellen. De programmarekening sluit met een voordelig saldo van € 586.000, -. Het college
stelt de raad voordit resultaat toe te voegen aan de nieuw in te stellen reserve
risicoverevening jeugdzorg voor een bedrag van € 300.000, – en aan de algemene reserve
voor een bedrag van € 116.000, -. Daarnaast stelt het college de raad voor een bedrag van €
170.000, – te bestemmen voor werkzaamheden die in 2021 begroot waren, maar worden
uitgevoerd in 2022.

Vorig artikelDe Wieken Brasserie
Volgend artikelOnderzoek maatregelen woonbeleid